Competencias

Son competencias do Consello de Goberno:

 1. Programa xeral de actividades

  • A aprobación do programa xeral de actividades
 2. Orzamento ordinario

  • A aprobación e liquidación do orzamento ordinario
 3. Programas de investimento

  • A aprobación de programas de investimento
 4. Bens mobles e inmobles

  • A adquisición de bens mobles e inmobles destinados ao cumprimento do obxecto do consorcio
 5. Convenios

  • A aprobación de cantos convenios sexan precisos para o cumprimento dos seus fins
 6. Achegas do sector público

  • O artellamento de programas que reciban achegas do sector público comunitario, estatal, autonómico ou local, e dos sectores privados, universitarios ou organizacións internacionais
 7. Contratos

  • A aprobación e adxudicación de cantos contratos sexan precisos para o cumprimento dos seus fins
 8. Gastos e pagamentos

  • A autorización e disposición de gastos e pagamentos dentro dos límites orzamentarios, agás delegación expresa
 9. Incorporación ao Consorcio

  • A aprobación de incorporación ao Consorcio doutras universidades ou entidades públicas ou privadas, de acordo co previsto nestes estatutos
 10. Accións administrativas e xudiciais

  • A aprobación das accións administrativas e xudiciais
 11. Interpretar os estatutos

  • Interpretar os estatutos do Consorcio e establecer as normas de réxime interno e as complementarias que sexan precisas, de acordo coa lexislación vixente
 12. Modificación dos estatutos

  • Acordar a modificación dos estatutos, a separación de membros do Consorcio por incumprimento, ou a extinción do Consorcio
 13. Normas de réxime interno

  • A aprobación de normas de réxime interno do Consorcio
  • Calquera outra de índole xeral e análogas ás anteriores conforme a lexislación vixente
 14. Comisión executiva

  • Poderá nomearse unha comisión executiva de conformidade coas normas de réxime interno do consorcio á que se lle poderán delegar parte das funcións do Consello de Goberno, así como as decisións en materia de xestión ordinaria que afecten a totalidade das entidades consorciadas
 • Logo Xunta de Galicia
 • Logo Ministerio de Empleo y Seguridad Social
 • Logo Amtega
 • Logo Fundación Barrié