A Oficina


A Oficina de Software Libre do CIXUG é o organismo encargado de desenvolver  proceso de aumento do uso, a creación de software así como a docencia do software libre e de fontes abertas nas universidades de Galicia. A oficina aspira a potenciar a difusión do coñecemento tecnolóxico, a promoción da comunidades que comparten coñecemento por medio de licenzas libres, a colaboración interdisciplinar ofrecendo asistencia, apoio e a realimentar o proceso coa recollida das experiencias da súa implantación práctica. Deste xeito a oficina pretende ser un nodo de coordinación horizontal no desenvolvemento de software e coñecemento libre. 

A OSL do CIXUG é continuadora en 2012 das antigas OSL das universidades que se reorganizaron co fin de obter unha maior eficiencia, transversalidade e alcance nas súas actividade de fomento. 

Conta con delegacións nos campus de  Vigo, Santiago e A Coruña co que se pretende cubrir actividades sobre as tres universidades que forman o propio CIXUG, único ente especializado FLOSS (materia de SwL e de fontes abertas) no ámbito do sistema universitario de Galicia. 

Os obxectivos institucionais específicos da OSL do CIXUG son os de impulsar as mellores prácticas tanto nos procesos xestión académica como da xestión da investigación e permitir o deseño e o desenvolvemento de solucións informáticas para a xestión universitaria, xunto coa integración de datos e información sobre o coñecemento e mellorar a accesibilidade para a comunidade. 

Plan de actuacións para o 2014

En virtude do convenio que o CIXUG estableceu coa AMTEGA, a actividade da OSL plasmarase nun programa técnico de actividades que están recollidas no Plan de Acción en Materia de Software Libre e de fontes abertas, e que se coordinan coa Oficina de Software Libre da Xunta de Galicia:

  1. Formación en software libre para PDI.
  2. Formación de PAS en administración de sistemas GNU/Linux.
  3. Celebración de xornadas de difusión
  4. Mantemento dos servizos da OSL.
  5. Oficina de software libre móbil.
  6. Migración de aplicativos de xestión en postos informáticos.
  7. Asesoramento e asistencia en software libre á comunidade universitaria.
  8. Adaptación da maqueta AMTEGA para uso nos centros universitarios.
  9. Colaboración coa comunidade galega de localización de software libre.
  10. VII edición do Premio ao mellor Proxecto Fin de Carreira (PFC) con licenza libre.